Handlingsplaner
På en förskola kan det uppstå oväntade situationer och det som inte ska eller får hända händer. För att ge pedagogerna stöd och vägledning vid dessa situationer har Granviks förskola utarbetat handlingsplaner.
Det är omöjligt att vara förbered på allt som kan hända men med stöd och hjälp av handlingsplaner kan man agera självständigt vid olika situationer.

Syftet med handlingsplanerna är att:
Pedagogerna ska vara trygga i att det finns rutiner för hur man ska agera inför aktiviteter och när något oförutsett inträffar.

Nyanställda ska informeras om innehållet i förskolans alla handlingsplaner. Samtliga anställda på granviks förskola ska följa handlingsplanerna.

Revidering och uppdatering av handlingsplanerna sker en gång per år.

Följande handlingsplaner finns på Granviks förskola:

 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Värdegrundsplan
 • Plan för att motverka traditionella könsroller (Jämställdhetsplan)
 • Plan för utvecklingssamtal
 • Plan för mentorskap
 • Plan för modersmålsstöd
 • Plan för barn med behov av särskilt stöd
 • Plan för övergång förskola/skola
 • Plan för klagomålshantering
 • Plan för misstanke om att ett barn far illa samt rutiner för anmälan till socialtjänsten
 • Plan för sammanslagning av avdelningar
 • Plan för utflykter
 • Plan inför situationer där barn har försvunnit
 • Plan för lämning och hämtning av barn
 • Plan för situationer om ett barn inte blir hämtat
 • Plan vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkade vårdnadshavare
 • Plan för hur medicinering på förskolan ska hanteras
 • Plan för akut händelse så som allvarlig olycka eller dödsfall
 • Krisgruppen medlemmar samt viktiga telefonnummer vid allvarliga situationer
 • Plan vid krissituation
 • Plan om ett barn dör
 • Plan om en personal dör
 • Plan om en förälder eller syskon dör
 • Regler för flaggning
 • Plan för hantering av smittsamma sjukdomar samt riktlinjer vid smitta
 • Plan för mottagande av nyanlända barn/riktlinjer från Vellinge kommun samt plan för modersmålsstöd
 • Plan för ev. Akuta situationer under sommaren
 • Plan för städning /rengöring/tvätt
 • Plan för storstädning
 • Rökpolicy
 • Plan vid alkohol och drogmissbruk hos personalen
 • Plan för sjukskrivningar och rehabilitering
 • Plan för utbildning i H-L-R
 • Plan vid situationer med våld och hot mot personal
 • Kostpolicy
 • Plan gällande barn med allergier
 • Plan för egenkontroll av hygien
 • Plan gällande avvikelser i inom/utomhusmiljön
 • Plan vid brand på förskolan