Granviks Förskola drivs som ett personalkooperativ. Bolagsformen är en ekonomisk förening, med en styrelse bestående av personalrepresentanter och en styrelseordförande som också är förskolechef. Vår organisation främjar demokratiska värden, alla som arbetar på förskolan är delaktiga i kooperativet och har ansvar och medbestämmande över förskolans verksamhet. Förskolan drivs utan privat vinstintresse, så alla resurser kommer förskolan och barnen tillgodo. Denna organisationsform gör att det finns ett stort engagemang och ansvar för vår verksamhet hos samtliga pedagoger.

Vi arbetar med åldersintegrerade barngrupper, ett- till femårsavdelningar, för att främja barnens möjligheter att lära och utvecklas tillsammans utifrån individuella kompetenser. För att ge alla barn möjlighet att utvecklas utifrån egen förmåga delas barnen in i mindre grupper under dagen.
Utbildningen har alltid sin utgångspunkt i läroplanen (Lpfö18) samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare tillägnat sig.

Vi använder oss av mentorskap för varje barn, vilket innebär att en pedagog har huvudansvaret för ett visst antal barn. Pedagogen följer barnet under dess vistelse på förskolan, ansvarar för dokumentationen av barnets utveckling och håller i ett till två utvecklingssamtal per år med vårdnadshavare.

För att säkerställa en god kvalitativ utveckling på förskolan bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete med dokumentation av förskolans verksamhet, reflektion över utförda aktiviteter, analys och utvärdering. Vi arbetar enligt en framtagen mall för systematiskt kvalitetsarbete.