I vår verksamhet finns alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och kunna arbeta förebyggande. Tydliga rutiner ger barn, föräldrar och personal information om hur deras synpunkter och klagomål hanteras. Enligt skollagens 4:e kapitel, §8 ska huvudman för förskola ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.

För att kunna vidareutveckla verksamheten på Granviks Förskola är det viktigt att fånga upp klagomål och se till att de kommer till förskolechefens kännedom för utredning och beslutande åtgärder.

Klagomålshanteringen bör ses som ett led i arbetet att utveckla och förbättra förskolans arbete.

Rutiner för klagomålshantering
Syfte

Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom förskolan, samt att identifiera nya och icke tillgodosedda behov hos familjerna.

Riktlinjer

All personal är skyldig att ta emot synpunkter och klagomål och bidra till att dessa handläggs.

Definition

En synpunkt är ett uttalande från person utanför organisationen gällande förväntningar som inte har uppfyllts (negativt) alternativt har överträffats (positivt). Ett klagomål är alltid en synpunkt av negativ karaktär. Endast negativa synpunkter/klagomål behöver handläggas medan positiva synpunkter bör tas tillvara som goda exempel. Synpunkter och klagomål kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser eller situationer.

Handläggning

Synpunkter eller klagomål som framförs till personalen ska alltid vidarebefordras till förskolechefen. Förskolechefen ansvarar för att en utredning görs. Eventuella åtgärder ska vidtas i samarbete med klagande och berörd personal. Uppföljning ska ske inom en tidssatt period. Förskolechefen är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs och att detta dokumenteras. För anmälan, utredning och dokumentation används blanketten Klagomål, som arkiveras av förskolechefen.
Vid klagomål av så allvarlig karaktär att ärendet önskas tas vidare efter förskolechefen, kan Vellinge kommun kontaktas på 040-42 50 00. Kontakta alltid i första hand personal på avdelningen och i andra hand förskolechefen innan ärendet tas vidare.

Ladda ned vår handlingsplan för klagomål i PDF-format här.
Blanketten för anmälan och utredning av klagomål hittar du här.