På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Här jobbar vi aktivt för att alla ska känna sig trygga, bli respekterade och känna att alla har lika värde.

Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.
Ladda ned vår likabehandlingsplan som PDF-fil här.

På Granviks förskola jobbar vi också aktivt med jämställdhet. I vår jämställdhetsplan går det att läsa mer om hur vi konkret arbetar.

“Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och
lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och
förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt
och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildning så att barnen möts, leker och lär tillsammans,
samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor,
oberoende av könstillhörighet. (Lpfö18 s. 7)”

Plan-mot-diskriminering-och-kränkande-behandling