All utbildning i förskolan bygger på Läroplan för förskolan 2018.

Normer och värden

Ledord: Respekt, solidaritet, ansvar och hänsyn
Hur gör vi?: En levande värdegrundsplan som utgör fundamentet för verksamheten på förskolan.

Utveckling och lärande

Ledord: Omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet
Hur gör vi?: Utgå från barnens nyfikenhet och erfarenhetsvärld för att integrera utvecklingsprocesser såsom språk, matematik, naturkunskap och teknik, där inlärningsmetoderna är lek, skapande, rörelse och en tillåtande miljö.

Barns inflytande

Ledord: Demokrati, ansvar, inflytande
Hur gör vi?:Uppmuntra och respektera barnens tankar och åsikter, ge barnen inflytande över sin dag.

Förskola och hem

Ledord: Förtroende, delaktighet, påverkan
Hur gör vi?: Olika samverkansformer där inskolning, föräldramöten, verksamhetsråd och en öppen dialog utgör fundamentet.

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Ledord: Samarbete, dialog
Hur gör vi?: Tydliga, gemensamma riktlinjer utarbetade tillsammans med respektive skolas personal.